Condensed Matter Physics
Current position: Home > Research > Condensed Matter Physics

Research topic: 

                    Microscopic mechanism of high Tc super- conductivity;

                    low-dimensionalstrongly correlated electron systems;

                    quantum phase transitions and quantum critical phenomena;

                    topological insulator;

                    topological order and topological quantum computing.

Researchers: 

                        Binglin Gu;

                        Wenhui Duan;

                        Zheng-Yu Weng;

                        Lu Yu;

                        Bang-Fen Zhu;

                        Hong Yao

                        Zheng Liu

                        Zhong Wang

                        Jingyuan Chen

                         Yingfei Gu