Administration
Current position: Home > Organization > Administration

Honorary Director:Prof. Chen Ning Yang

    Honorary Director and Professor (1997 - )

    Nobel Laureate in Physics (1957)

    Huang Jibei - Lu Kaiqun Professor (2005 - )

Director:Prof. Binglin Gu

Vice Director:Prof. Jiaqiang Li

     Prof. Zhengyu Weng

Secretary: 

     Jiuhong Jiang

    Li Li

    Shihong Shen

    Qiang Su

     Haining Wang

    Liang Wang

    Chen Xu

     Deshuai Zhang